Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld, dat hebben we de vorige periode al veel aan gedaan en daar gaan we mee door.

  • Wij zijn, daar waar mogelijk, voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Wij geven niet meer uit dan er binnenkomt.
  • De totale woonlasten voor onze inwoners, in het bijzonder de OZB, zijn en blijven zo laag mogelijk. Hier hebben we ons voor ingezet en dat blijven we ook doen! 
  • De gemeentelijke leges houden we, voor zover wettelijk mogelijk, kostendekkend. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt.
  • Onderzoek naar de bedrijfsvoering van de gemeente om de dienstverlening te optimaliseren en goedkoper te maken. Om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden wil de VVD dat er efficiënter wordt omgegaan met onze middelen.
  • De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan het geld is besteed en welke effecten zijn bereikt.
  • Taken die door het Rijk aan gemeenten zijn gedelegeerd moeten volledig door het Rijk betaald worden.
  • De hondenbelasting wordt wat de VVD betreft in 10 jaar afgebouwd.
  • De VVD wil dat de gemeente vastgoed dat niet noodzakelijk is verkoopt, uiteraard tegen marktconforme prijzen. Indien noodzakelijk met garanties over het behoud van de activiteiten in het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn De Haai op het Visserseiland en Muntstraat 7.
  • De subsidie-afhankelijke relaties worden allemaal periodiek tegen het licht gehouden. Contracten dienen duidelijk meetbare doelstellingen en prestaties te bevatten. Aan deze meetbare doelstellingen en prestaties moeten consequenties aan verbonden worden. Daarnaast moet er een online subsidieregister komen waarin duidelijk is te zien wie subsidies krijgt van de gemeente en voor welk doel.
  • Wat de markt kan, moet de overheid laten. De VVD wil een sterke gemeente die regie voert. Dat betekent kritisch kijken naar de taken die de gemeente uitvoert en hoe de gemeente dat doet. Sommige taken kunnen namelijk ook prima door inwoners (burgerparticipatie), kleine zelfstandigen en bedrijven worden uitgevoerd.