Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, ook in Hoorn. Daarom moeten wij blijven bouwen. De VVD heeft de afgelopen jaren ingezet om meer en sneller te gaan bouwen. Die ambitie willen wij de aankomende periode doorzetten. De VVD wil ook bouwen voor onze jongeren en starters om ze voor onze stad te behouden. Hoorn heeft huur- en koopwoningen in het goedkope- en middensegment nodig om een stad te blijven voor verschillende leeftijds- en inkomensgroepen en gezinssamenstellingen. Daarom willen wij voor alle mensen, in iedere leeftijdsfase een passende woning.

 • Wij gaan de komende jaren meer bouwen voor jongeren, ouderen en de middenklasse. Onze ambitie is 700 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Dit kan als wij de bouwprocedures versnellen.
 • De gemeente moet nieuwe woonvormen onderzoeken zoals wonen op water, kangoeroe-woningen en generatiewoningen.
 • Gesubsidieerde huurwoningen zijn er voor mensen die dat nodig hebben. Sinds kort zijn er uitgebreidere mogelijkheden vanuit het Rijk om scheefwonen aan te pakken. De gemeente maakt samen met de woningbouwcoöperatie(s) een plan van aanpak tegen scheefwonen. Zo komen er meer sociale huurwoningen voor de juiste doelgroep beschikbaar en worden de wachtlijsten minder.
 • De gemeente en woningbouwcoöperatie(s) gaan strenger handhaven op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. De gemeente voert daarnaast actief beleid om onrechtmatig woninggebruik tegen te gaan.
 • Ouderen blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Met een woonscan krijgt men persoonlijke informatie over woonverbeteringen in hun huis om het woongemak te vergoten en veilig in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
 • We zorgen voor huisvesting voor statushouders, maar stellen hun voorrangspositie voor sociale huurwoningen gelijk aan andere spoedzoekers en urgentiegroepen.
 • Er komen steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens in Nederland. Wat de VVD betreft zou woningdelen en woningsplitsen een uitkomst kunnen zijn.
 • De regeling wonen boven en in winkels is een succes. Daarom willen wij deze regeling uitbreiden.
 • De VVD wil het leegstaan van panden actief tegengaan. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken en recreatie mogelijk te maken. De gemeente moet proactief in contact treden met eigenaren om tot een oplossing te komen voor leegstaande gebouwen.
 • Waar regels of bestemmingsplannen transformatie van leegstaande winkels of kantoren naar woningen in de weg zitten, moet de gemeente de regels aanpassen. Wij gaan uit van het ‘ja, mits’ principe in plaats van ‘nee, tenzij’.
 • De VVD wil dat kleine omgevingsvergunningen (flitsvergunningen) volledig digitaal kunnen worden aangevraagd en getoetst. Het aanvragen van bijvoorbeeld een dakkapel, zonnepanelen of een bijgebouw moet volledig digitaal binnen één werkdag kunnen.
 • De VVD wil dat de inwoners zelf kunnen bepalen hoe zij hun woning willen bouwen, zonder ingewikkelde regels over het uiterlijk van de woning. Wij zijn dan ook voor welstandsvrije zones.
 • Er moet één duidelijk aanspreekpunt (bouwregisseur) komen voor inwoners of ondernemers die willen bouwen, zodat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Hoogbouw
De VVD wil met hoogbouw uitgaan van de ‘Hoornse Hoogte’. Daarmee kunnen wij meer woningen bouwen voor onze inwoners. Hoogbouw kan en mag op plekken waar dat past bij de wijk en omgeving, zoals rond het station Hoorn. Overleg met omwonenden is daarbij essentieel. Op plekken waar het niet past, komt geen hoogbouw.
Waar hoogbouw wordt toegestaan heeft de VVD een vergroeningsambitie. In de omgeving of op het gebouw moet beplanting worden toegevoegd, bijvoorbeeld daktuinen, binnentuinen, groene atriums of gestapeld groen. Dit is goed voor het wooncomfort en helpt tegen de hittestress in de stad.