VVD Hoorn doet mee met het kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Omdat voor sommige stellingen er meer uitleg nodig was hebben wij hieronder per stelling onze toelichting gegeven. Het gehele verkiezingsprogramma kunt u vinden op https://vvdhoorn.nl/standpunten/

Heeft u een vraag over een stelling of toelichting dan kunt u contact opnemen met info@vvdhoorn.nl

  1. Woningen moeten vooral binnen de gemeentegrenzen gebouwd worden

Helemaal eens. Wij gaan de komende jaren meer bouwen voor jongeren, ouderen en de middenklasse. Onze ambitie is 700 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Dit kan als wij de bouwprocedures versnellen. Wij willen vooral inzetten op bouwen binnen onze gemeente, daarnaast werken wij samen in de regio (pagina 6, eerste bullit).

2. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Niet mee eens. De VVD wil ook bouwen voor onze jongeren en starters om ze voor onze stad te behouden. Hoorn heeft huur- en koopwoningen in het goedkope- en middensegment nodig om een stad te blijven voor verschillende leeftijds- en inkomensgroepen en gezinssamenstellingen. Daarom willen wij voor alle mensen, in iedere leeftijdsfase een passende woning. (pagina 6, inleiding).

3. In de stedelijke gebieden van de gemeente Hoorn mag meer hoogbouw (8 of meer verdiepingen) komen.

Mee eens. De VVD wil met hoogbouw uitgaan van de ‘Hoornse Hoogte’. Daarmee kunnen wij meer woningen bouwen voor onze inwoners. Hoogbouw kan en mag op plekken waar dat past bij de wijk en omgeving, zoals rond het station Hoorn. Overleg met omwonenden is daarbij essentieel. Op plekken waar het niet past, komt geen hoogbouw.”

Waar hoogbouw wordt toegestaan heeft de VVD een vergroeningsambitie. In de omgeving of op het gebouw moet beplanting worden toegevoegd, bijvoorbeeld daktuinen, binnentuinen, groene atriums of gestapeld groen. Dit is goed voor het wooncomfort en helpt tegen de hittestress in de stad.(pagina 6, blauw kader hoogbouw).

4. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Helemaal mee eens. We zorgen voor huisvesting voor statushouders, maar stellen hun voorrangspositie voor sociale huurwoningen gelijk aan andere spoedzoekers en urgentiegroepen. (pagina 6, bullit 6).

5. De gemeente moet de bouw van tijdelijke woningen (flexwoningen) mogelijk maken (1/2)

Helemaal niet mee eens. Hiertoe heeft VVD Hoorn artikel 36 vragen gesteld n.a.v. een aanvraag die is ingediend om woningen in te zetten voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Cypres. Voor de VVD is dit niet acceptabel en de VVD wil dat deze woningen beschikbaar zijn en blijven voor inwoners van Hoorn en de regio. Klachten uit de buurt nemen hierdoor toe evenals zorgen om onveilige situaties.

6. De gemeente moet de bouw van tijdelijke woningen mogelijk maken (2/2)

Niet mee eens. Tijdelijke woningen zijn geen oplossing. De bouwgrond voor nieuwe woningen in Hoorn is schaars. Daarom is de VVD voor permanente woningbouw in plaats van tijdelijke oplossingen. Tijdelijke woningbouw is het probleem voor je uitschuiven. Waar gaan deze mensen daarna wonen?

7. In het centrumgebied van Kersenboogerd moeten sociale huurwoningen gesloopt worden om koopwoningen te bouwen

Mee Eens. De VVD vindt het belangrijk dat een wijk zo evenwichtig mogelijk is opgebouwd. In het centrumgebied van de Kersenboogerd staan voornamelijk sociale huurwoningen. Om meer evenwicht te krijgen in dit deel van de wijk zou sloop op kleine schaal van sociale huurwoningen  nodig zijn om betaalbare koopwoningen te kunnen bouwen. De “gesloopte” huurwoningen worden gecompenseerd in andere wijken van Hoorn.

8. De binnenstad van Hoorn moet autovrij worden

Helemaal niet mee eens. Geparkeerde auto’s op straat niveau maken onze historische binnenstad er niet mooier op. De VVD wil daarom investeren in nieuwe (ondergrondse) parkeergarages in en rond de binnenstad.(pagina 8, bullit 5).

9. In alle woonwijken van Hoorn mag maximaal 30 km/u worden gereden (1/3)

Mee eens. Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze wegen en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, zo veilig mogelijk in. Dat doen we in samenwerking met hulpdiensten, ouders en buurtbewoners. (pagina 7, bullit 2). In de woonwijken zou zo veel mogelijk 30 kilometer per uur als maximum snelheid moeten gelden. Dit heeft als doel om de verkeersveiligheid te vergroten.

10. Binnen de bebouwde kom van Hoorn mag maximaal 30 km/u worden gereden (2/3)

Niet mee eens. In de woonwijken zou zo veel mogelijk 30 kilometer per uur als maximum snelheid moeten gelden. Dit heeft als doel om de verkeersveiligheid te vergroten. Toegangswegen zoals de oostergouw, strip en maasweg mogen 50 kilometer per uur blijven.

11. Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer (3/3)

Helemaal niet mee eens. We willen de doorstroming op de Provinciale weg, de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeersveiligheid  verder  verbeteren.  Reistijden  moeten  niet  langer  zijn  dan  nodig  en  daarom werken we aan goede doorstroming van alle verkeer, voor fiets, auto en het openbaar vervoer. Door  verschillende  vormen  van  vervoer  beter  op  elkaar  aan  te  sluiten,  komen  we  sneller  aan op onze bestemming. Bijvoorbeeld door de groene golf op de provinciale weg. Zo voorkomen we ook onnodige uitstoot door files. (bullit 1, pagina 7)

12. De gemeente moet geld uitgeven aan extra BOA’s (ordehandhavers)

Helemaal mee eens. De politie én buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De VVD wil jaarlijks 250.000 euro extra uitrekken hiervoor zodat wij Hoorn veiliger kunnen maken. (pagina 21, bullit 3)

13. In Hoorn moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Helemaal mee eens. De VVD wil meer cameratoezicht en vaker preventief fouilleren. De burgemeester en politie moeten beide instrumenten vaker kunnen inzetten. Ook de inzet van drones kan hierbij helpen. (pagina 22, bullit 4).

14. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren

Niet mee eens. Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we zoveel mogelijk sneller uit huis Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. (pagina 21, laatste bullit)

15. Voor klimaat- en milieumaatregelen mag de lokale belasting stijgen

Helemaal niet mee eens. De totale woonlasten voor onze inwoners, in het bijzonder de OZB, zijn en blijven zo laag mogelijk. Hier hebben we ons voor ingezet en dat blijven we ook doen! (pagina 26, bullit 2)

16. Hoorn moet zo snel mogelijk energieneutraal worden

Niet mee eens. De verduurzaming in Hoorn moet betaalbaar en behapbaar verlopen. Daarom volgen wij het rijksbeleid. Daarmee verwachten wij dat Hoorn zo veel mogelijk aanspraak kan maken op rijkssubsidies.

17. Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten ook meer betalen

Niet mee eens. Iedereen moet het afval goed kwijt kunnen. De wijze van scheiden en inzamelen van afval moet voor de bewoners gemakkelijk zijn. We willen geen kleinere huisafvalbakken. (pagina 9, bullit 6).

18. Er moet meer groen komen in Hoorn, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen

Niet mee eens. Geparkeerde auto’s op straat niveau maken onze historische binnenstad er niet mooier op. De VVD wil daarom investeren in nieuwe (ondergrondse) parkeergarages in en rond de binnenstad. (pagina 9, bullit 5). Uitgangspunt voor de VVD blijft dat er geen parkeerplekken worden opgeheven voordat nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd (pagina 9, bullit 2).

19. Elke wijk moet een eigen budget krijgen om de natuur in de wijk te verbeteren, ook al kost dit meer geld

Niet mee eens. Voor het onderhoud willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners en organisaties samenwerken. Hiermee willen we meer vergroening realiseren en het beheer en onderhoud samen oppakken (pagina 9, bullit 4).

20. De gemeente moet het budget voor stadspromotie voor toerisme verminderen

Helemaal niet mee eens. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met stadspromotie. Onze ondernemers, kunstenaars en stad verdienen het om nieuw publiek te mogen ontvangen. Daarom willen we onderzoeken welke vervolgstappen we kunnen nemen in het promoten van Hoorn (pagina 12, bullit 5).

21. Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren mag de OZB (belasting op huizenbezit) omhoog

Helemaal niet mee eens. De totale woonlasten voor onze inwoners, in het bijzonder de OZB, zijn en blijven zo laag mogelijk. Hier hebben we ons voor ingezet en dat blijven we ook doen! (bullit 2, pagina 26).

22. Als de coronamaatregelen zijn afgeschaft, mogen horecaondernemers zelf hun sluitingstijden bepalen

Helemaal eens. VVD Hoorn wil het horecabeleid aanpassen, waarbij er vrijere toegangs- en sluitingstijden komen. (pagina 11, bullit 5).

23. Hoorn moet samengaan met de andere Westfriese gemeenten en één grote gemeente worden

Helemaal niet mee eens. De gemeente werkt in de regio en de provincie veel samen met andere overheden in ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Wat de VVD betreft moeten de voordelen voor de Hoornse inwoners aantoonbaar zijn. Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen moet vooraf het nut ervan duidelijk zijn. Samen waar dat moet of beter is, en lokaal waar dat kan. Het moet ook mogelijk zijn om uit een samenwerking te treden als Hoorn het zelf beter kan doen. Onze gemeente moet voldoende invloed hebben op het beleid van gemeenschappelijke regelingen. Daarom willen wij de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen versterken door deze samenwerkingen tegen het licht te houden. (blauwe kader, pagina 24).

24. In Hoorn mogen meer evenementen komen, ook al leidt dit tot overlast

Niet mee eens. In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor iedereen. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze Hoornse identiteit. Daarom moet de gemeente dit soort initiatieven voldoende ruimte en mogelijkheden geven om het te organiseren. Bij het toestaan van nieuwe evenementen moet ook de mogelijk overlast worden meegewogen in het al dan niet verlenen van een evenementenvergunning. Bij kleinschalige evenementen horen passende veiligheidseisen (bullit 1 , pagina 13).

25. De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding, ook al moeten inwoners dan meer belasting betalen

Helemaal niet mee eens. Werken moet lonen. Het sociale vangnet moet een springplank worden en geen hangmat. Armoederegelingen van de gemeente die dat belemmeren wil de VVD aanpakken. Daarom wil de VVD een verlaging van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 120% naar 100% (pagina 14, bullit 5).

26. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

Helemaal mee eens. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, kan de uitkering verliezen (pagina 14, bullit 2).

27. De gemeente moet meer geld uitgeven aan de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Niet mee eens. De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het meedoen in de samenleving. Hoorn loopt voorop in het bestrijden van laaggeletterdheid. Daarbij verwachten we van iedereen die inburgert de maximale inspanning om de Nederlandse taal en onze normen en waarden te leren en zelfredzaam te worden. Dit willen we voortzetten. Wanneer iemand bewust niet meewerkt aan de inburgeringscursus, kan een boete volgen of korten we de uitkering. (bullit 2, pagina 19).

28. Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen moet blijven staan op de Roode Steen

Helemaal mee eens. Het is belangrijk om de geschiedenis van onze stad niet weg te stoppen. Het standbeeld van JP Coen blijft op de Roode Steen staan, wel zouden er extra aanpassingen gedaan kunnen worden om de gehele geschiedenis beter te belichten. (bullit 6, pagina 13).

29. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Niet mee eens. Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten. We zetten ons gemeenschapsgeld voor cultuur zo effectief mogelijk in. (bullit 2, pagina 13).

30. Om kosten te besparen mag de gemeente sportclubs dwingen om samen te gaan

Mee eens. Er zijn ruim voldoende sportaccommodaties in Hoorn. De VVD wil de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden verbeteren ook voor topsport en breedtesport en sporters met of zonder beperking in Hoorn. Indien nodig, zal de gemeente enige dwang moet gaan uitoefenen (bullit 6, pagina 18)

31. De gemeente mag meebetalen aan zwemlessen op scholen

Niet mee eens. Een school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt in de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van sport, muziek en cultuur. (pagina 18, bullit 3)

32. Als er te weinig budget voor jeugdzorg is, moet de gemeente op andere voorzieningen bezuinigen

Mee eens. De VVD vindt het een slechte stelling. Op jeugdzorg kan de gemeente niet bezuinigen en dat wil de VVD ook niet. De jeugd heeft de toekomst. De VVD Hoorn vindt dat het Rijk de Gemeente financieel volledig moet ondersteunen in het uitvoeren van wettelijke taken, waaronder jeugdzorg.

33. De gemeente moet de verwijderde zebrapaden in Hoorn terugplaatsen

Neutraal. Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze wegen en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, zo veilig mogelijk in. Dat doen we in samenwerking met hulpdiensten, ouders en buurtbewoners. (pagina 7, bullit 2)