Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die, indien nodig, zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. In eerste instantie zijn we ervoor om zorg zo mogelijk uit het eigen netwerk in te zetten.

  • Wij vinden dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning moeten kunnen wonen als zij dat willen. We investeren daarom in levensloopbestendige woningen voor ouderen, waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met wat ondersteuning of hulp zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
  • De VVD gaat uit van de menselijke maat en individueel maatwerk, gericht op de zorgvraag van onze inwoners. De positie van de cliëntenraden willen wij hierin betrekken en versterken.
  • De professional moet de ruimte krijgen om de juiste hulp te bieden en de gestelde resultaten moeten worden behaald. Het resultaatgericht werken past hier bij en zal wat ons betreft worden doorgezet en doorontwikkeld worden samen met de zorginstellingen en regiogemeenten. Hierdoor kunnen de administratieve lasten omlaag en zal dit leiden tot minder ‘uurtje factuurtje’. 
  • De VVD wil dat het zorgloket 1.Hoorn intensiever gaat samenwerken met het onderwijs, woningbouwverenigingen en handhaving/politie.
  • Schrap onnodige bureaucratie. Voor eenvoudige of eenmalige hulp hoeft bijvoorbeeld niet een uitgebreid plan opgesteld te worden.
  • De aanpak van complexe jongeren en multi-probleemgezinnen in Hoorn blijkt effectief en wordt geïntensiveerd.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze mantelzorgers ook ondersteuning kunnen krijgen (respijtzorg). Dan wordt de zorg tijdelijk overgenomen door iemand anders zodat mantelzorgers ook even kunnen ontspannen of tijd hebben voor werk, vrienden en familie.
  • Het project ‘Welzijn op recept’, om eenzaamheid tegen te gaan en sociale contacten te versterken, wordt uitgebreid. Het blijft mogelijk om laagdrempelig en in de eigen wijk zorg en ondersteuning te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en 1.Hoorn spelen hierin een belangrijke rol. 
  • Zelfmoord is en blijft een lastig bespreekbaar onderwerp. Juist in deze Coronaperiode vindt de VVD het belangrijk dat hier aandacht voor blijft en het project 113 zelfmoordpreventie wordt voortgezet.