Bewegingsconvenant Hoorn

geplaatst in: Nieuws | 0

Geacht College,

We leven tegenwoordig in een maatschappij waarbij de omgeving zo is ingericht om in al onze gemakken te voorzien. Of het nu kant en klare maaltijden bij de supermarkt betreft, het gebruik van de auto, de computer en televisie in huis, tegenwoordig kunnen we met de minst mogelijk inspanningen ons leven leiden. Het is dan ook niet gek dat de bevolking steeds dikker wordt. Kinderen staren veelal alleen nog maar op hun mobiel in de pauze en ontwikkelen daarbij niet de juiste motorische vaardigheden.

Volgens de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zouden scholen kinderen naast de gewone gymles twee keer per dag een half uur moeten laten bewegen. Meer bewegen zou een positieve invloed op de hersenactiviteit en de cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen, hebben. Wij zouden hierbij dan ook graag de verbinding willen leggen met ons lokaal sportbeleid. Leg de verbinding tussen sportopbouwwerk, ondersteuning breedtesport en sportverenigingen en koppel dat aan opgroeiende jeugd.

Naast dat extra sporten dus goed is voor de leerprestaties constateren wij dat overgewicht onder jongeren alsmaar lijkt toe te nemen. De VVD maakt zich daar zorgen over en wil dat alle Hoornse kinderen op gezond gewicht komen. Op dit moment heeft ongeveer 14% van onze kinderen last van overgewicht. Bij volwassenen is dit cijfer nog veel hoger en zitten we op 50%. Overgewicht schaadt de gezondheid. Het verhoogt bijvoorbeeld de kans op suikerziekte en hart- en vaatziekten.

Willen we succesvol zijn, zal de gemeente samen met partners uit de hele stad moeten samenwerken. De VVD vindt dat de gemeente hierin een belangrijkere rol speelt omdat zij kinderopvangcentra, scholen en sportclubs met elkaar kunnen verbinden.

Belangrijk uitgangspunt voor een duurzame en effectieve preventie van overgewicht is het mogelijk maken van een gezonde keuze van voeding en beweging. Deze keuzes worden beïnvloed door kennis over en houding ten opzichte van bewegen en eten. Maar een actieve leefstijl wordt ook in grote mate bepaald door omgevingsfactoren, zoals groenvoorzieningen, fietspaden, veilige buurt, goede verlichting enz. Hiervoor zijn niet alleen maatregelen vanuit gezondheidsbeleid nodig, maar ook vanuit andere beleidsterreinen, zoals onderwijs, ruimtelijke ordening of veiligheid.

Bewezen is dat overgewicht bij kinderen ook later vaak voor lichamelijke en/of psychosociale klachten zorgt. Het is dus van belang dat al op jonge leeftijd kinderen en opvoeders bewust worden gemaakt van het belang van goede en gezonde voeding en –natuurlijk ook- een gezonde leefstijl in het algemeen. In Hoorn zijn er verschillende initiatieven die zich met deze problematiek bezig houden. Toch vragen wij ons af wat het effect is van al deze initiatieven wanneer het percentage overgewicht alleen maar toeneemt.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het voorkomen van overgewicht kostenbesparend is voor de zorg, en waarschijnlijk op de langere termijn voor de samenleving als geheel.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Uit de gegevens blijkt dat er voldoende aanleiding is om preventieve interventies voor overgewicht ook op de 0-12 jarigen te richten. Welke acties worden voor deze doelgroep al ondernomen en welk mogelijke maatregelen zouden hierop nog kunnen worden genomen.?

2. Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om het toenemende overgewicht in Hoorn bij jongeren en ouderen drastisch te gaan verlagen?

3. Ziet het College mogelijkheden om in Hoorn een bewegingsconvenant af te sluiten met betrokken partijen om overgewicht tegen te gaan?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn beantwoord.

Vriendelijke groet,

Chris de Meij
Fractievoorzitter VVD Hoorn