Bijdrage van de fractievoorzitter bij de Algemene beschouwingen 2023

geplaatst in: Nieuws | 0

Bij de Algemene Beschouwingen 2023, de behandeling en vaststelling van de begroting voor het jaar 2024. Hield VVD-fractievoorzitter Rob Droste het volgende betoog:


Geachte raad, college en overige aanwezigen,

Ten eerste, wil ik de ambtelijke organisatie danken voor de noeste arbeid om te zorgen dat de raad in de gelegenheid is om te spreken over de begroting van het aankomende jaar.

Dat gezegd hebbende zal ik in mijn verhaal ingaan op het algemene financiële beeld, economische zaken, veiligheid en het parkeerbeleid.

Voorzitter, De VVD fractie ziet dat het college in staat is geweest om voor komend jaar een dekkende begroting te presenteren, zonder de lokale lasten meer dan trendmatig te verhogen. Daarvoor onze complimenten. Wel vind de VVD het belangrijk om als gemeente realistisch te blijven (ondanks dat de realistische partij niet meer bestaat). De vraag is hoe lang wij de Hoornse inwoners nog kunnen ontzien in de financiële problematiek, waar het rijk ons mee opzadelt vanaf 2026. Wij vragen de Wethouder Financiën toe te lichten hoe het verdere proces aangaande de bestuurlijke opdracht zal lopen. Daarbij willen wij de toezegging dat er bij de kadernota 2024 een overzicht wordt verstrekt over welke maatregelen er mogelijk genomen kunnen worden met de bijbehorende consequenties.
Daarbij wil wij expliciet een overzicht van alle subisidies, de mogelijkheid om de kosten van leges kostendekkend te maken en de uitgaven waarin gesneden kan worden. Daarnaast vragen wij door middel van een motie om een extern onderzoek te verrichten om een completer beeld te krijgen van de mogelijke maatregelen en de gevolgen om de begroting vanaf 2025 vlot te trekken. Dit is niet ongebruikelijk. Er zijn namelijk meerdere gemeenten die een extern onderzoek doen.

Dan kom ik op economische zaken. Onze fractie is er trots op dat bij ons het beleidsveld economische zaken topprioriteit heeft. Onze fractie komt met een motie om onderzoek te doen naar het instellen van een investeringsfonds, dit biedt de gemeente de ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en kansen op gebied van bijvoorbeeld herontwikkeling voor het verbeteren van de lokale economie. Denk daarbij aan het beschikbaar stellen van co-financiering voor het aantrekken van bedrijven naar onze stad, bijvoorbeeld een grote winkelketen. Ook komt onze fractie met een amendement om een reserve economische zaken in te stellen. Onze fractie merkt namelijk op dat het bij economische zaken door een tekort aan menskracht vaak niet lukt om doelstellingen in het geplande jaar te realiseren, waardoor het geld vervolgens weer terugvloeit naar de algemene middelen. Dit is ook gebeurd is met het leegstandsamendement van 2021. Een reserve op economische zaken voorkomt dat geld binnen dit beleidsveld automatisch terugvloeit naar de algemene middelen. Wij snappen dit ingaat tegen het principe dat ongebruikte middelen terug moeten vloeien naar de algemene middelen, maar op economische zaken is dit zeer onwenselijk.
Dan kom ik op de te nemen raadsbesluiten dit gebied van Economische Zaken en binnenstad. Wij willen actie. Niet alleen een actieagenda. Wij willen een toezegging van de wethouder dat er schriftelijk een overzicht wordt verstrekt van de raadsbesluiten die komend jaar naar de raad komen met indicatie van het kwartaal. Wij vinden dat er al te veel vertraging is ontstaan. Verdere vertraging willen wij absoluut niet. Ik verwacht in het overzicht minimaal duidelijkheid over de vernieuwing van de leegstandverordening, de plintenstrategie, het horecabeleid en het centrummanagement. Graag de reactie van wethouder Economische Zaken.

Dan het Westfries Museum. Onze fractie heeft een motie om te onderzoeken of het Westfries museum verzelfstandigd zou kunnen worden. Inmiddels heb ik begrepen dat er in 2008 al een onderzoek is geweest. Al zijn wij inmiddels zijn wij 15 jaar verder. Het lijkt mij een goed idee om dit onderwerp in ieder geval eens meningsvormend te bespreken om te kijken of er een meerderheid is om een alternatief scenario uit te werken. Graag reactie. Ook willen wij de toezegging van de wethouder om de kosten en baten van het westfries museum bij de volgende kadernota in een aparte paragraaf inzichtelijk te maken.Voorzitter, dan kom ik op de onnodige regeltjes in onze gemeente, voor de VVD is het een doorn in het oog dat oude beleidskaders te laat of niet geëvalueerd worden. De VVD wil zo min mogelijk onnodige regeltjes. Wij zien ook dat oude regels voor irritatie zorgen bij onze inwoners. Zo is bouwen achter de linten nog steeds taboo, terwijl de woningnood hoog is en kangeroewoningen op deze locaties erg gewenst zijn. Daarom wilt onze fractie de toezegging van de wethouder RO dat het beleid aangaande De Linten aankomend jaar ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd. De VVD wilt alle redelijke mogelijkheden om woningen toe te voegen gaan benutten.

Voorzitter, dan kom ik op veiligheid. Onze fractie is zeer tevreden dat het doel om 3 extra BOA’s aan te stellen gelukt is. Wat de VVD betreft moeten BOA’s beter zichtbaar zijn voor onze inwoners. De BOA’s en vaker lopend surveilleren. BOAs die in een auto rondrijden zijn minder goed aanspreekbaar dan BOA’s die lopend en/of fietsend surveilleren. Ook is het voor onze fractie onduidelijk, waar en wanneer onze BOA’s ingezet worden. Graag een toezegging van de burgemeester om eens inzichtelijk te maken waar en wanneer BOA’s worden ingezet en om BOA’s te stimuleren om lopend of fietsend te surveilleren. Ook zijn wij benieuwd hoe de samenwerking tussen handhaving, politie en NS verloopt. Graag een toelichting van de burgemeester.

Voorzitter, dan kom ik op de Poort van Hoorn. Ik wil ten eerste mijn dank uitspreken voor de proactieve houding van de betrokken ambtenaren om raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de gang van zaken. Mijn complimenten. Daarbij wil ik wel opmerken dat het onbeperkt aanbieden van informatieve sessies niet automatisch leidt tot andere politieke standpunten. Wij willen de wethouder meegeven dat dit aantal bezoekersparkeerplaatsen aanpasbaar moet zijn bij de uiteindelijke besluitvorming later dit jaar. Dus graag concreet een toezegging van de wethouder over het volgende: Zorg dat in het raadsbesluit expliciet de keuze wordt voorgelegd om extra parkeerlagen toe te voegen (Niet alleen een stevige fundering). Dit heeft als voordeel dat het raadsvoorstel niet geamendeerd hoeft te worden met mogelijke technische fouten en vertraging tot gevolg. (Graag reactie). Daarnaast verwachten wij dat deze bestuursperiode de eerste paal geslagen wordt. Graag toelichting van de wethouder wanneer dit gaat plaatsvinden.

Dan kom ik automatisch op het parkeerbeleid. Onze fractie constateert dat er sprake is van discriminatie op grond van voertuigvoorkeur.
Automobilisten dreigen geen plek te krijgen in onze mooie stad,
dat betekent voor in de portemonnee van onze lokale ondernemers een groot gat.

De auto’s hebben straks geen plek en moeten keren,
oftewel de stad verlaten met pek en veren.

Nu een parkeergarage van 1050 plekken onhaalbaar blijkt,
is het huidige parkeerbeleid van Hoorn iets van ver van optimaal lijkt.

De wens om de bezoekersparkeerplekken de binnenstad uit te krijgen blijft helaas overeind,
auto’s zullen uitwijken naar andere steden, waardoor de bereikbaarheid van de binnenstad zonder beleidsaanpassing en tunnel wegkwijnt.

Zowel in Purmerend als Alkmaar parkeer je vlakbij de koemarkt of bij het Waagplein.
In de binnenstad van Hoorn is parkeren bijna taboe en dat doet pijn.

De VVD koestert in de binnenstad het aantal parkeerplekken
ook al zullen de andere partijen dat niet trekken.

Onze fractie wil de toezegging van de wethouder,
dat er conform afspraak zonder alternatief geen parkeerplaatsen verdwijnen ook niet voor de vergunninghouder.

Onze fractie overweegt in bij het bestemmingsplan stationsgebied een motie,
want bij de behandeling van het voorgenomen bezoekersparkeerschuurtje van 550 parkeerplekken ontstond een hoop commotie.

Daarbij treuren wij over geschetste alternatieve locaties voor bezoekersparkeren op het stadsstrand en het ABC terrein,
dat zullen voor de VVD absoluut geen realistische alternatieven zijn.

Dan de afsluiter: kunst, cultuur en rijmen is leuk, als zit er tussen de Hoornse kunst op de Westerdijk een hele hoop meuk.

Voorzitter tot zover!