Het coalitieakkoord 2018-2022 is gepresenteerd

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD, GROENLINKS, FRACTIE TONNAER, D66, SOCIAAL HOORN

PRESENTEREN

“ COALITIEAKKOORD HOORN 2018-2022 ”

Houdt het openbaar bestuur de maatschappelijke ontwikkelingen nog wel bij?

Is het nog wel van deze tijd dat politiek maatschappelijke beloftes via een hiërarchische structuur worden uitgevoerd? Ligt de nadruk niet te veel op het controleren en afrekenen?

Is het bestuursmodel waarbij een Wethouder bepaalt, de Raad op hoofdlijnen controleert en de burger alleen maar kan toekijken, niet achterhaald?

Het is verheugend dat het antwoord op deze vragen niet van boven wordt opgelegd, maar vanuit de samenleving wordt aangegeven. Het is boeiend te zien, hoe de vermaatschappelijking en toenemende digitalisering de overheidsorganisatie dwingt tot samenwerking met politieke en maatschappelijke organisaties. Het lijkt erop dat het hiërarchisch besturen van de samenleving steeds meer terrein verliest en dat de Hoornse lokale politiek de komende Raadsperiode een verfrissende wending gaat maken. Belangrijke aanzet tot deze bestuurlijke vernieuwing is, dat vrijwel ieder thema is aangewezen op nauwe samenwerking met anderen en dat de meeste lokale vraagstukken niet politiek, maar bestuurlijk van aard zijn. De huidige trend om samen verantwoordelijkheid te nemen past dan ook goed bij het Open Coalitieakkoord, waarin veel ruimte wordt gelaten voor de ambities en meningen van de Raad, burgers en maatschappelijke organisaties. Het is niet meer van deze tijd dat energie wordt verspild aan eindeloze discussies en politiek gekonkel. In een goed functionerende democratie is netwerken essentieel en is de inbreng van burgers en alle politieke fracties belangrijk. Om dit succesvol te laten verlopen en een brug te slaan tussen de oude hiërarchische werkwijze en het werken met een horizontale netwerksamenleving, zal veel van de stuurmanskunst van het College en Raad worden gevraagd. In ons democratisch bestel blijft een wethouder altijd politiek verantwoordelijk, waardoor er een vorm van verticale verantwoordelijkheid zal blijven bestaan, maar meerwaarden zullen vooral moeten worden gezocht in samenwerking.

De nieuw gekozen weg vraagt om bestuurlijke moed en de verantwoordelijke bestuurders zullen zich de vraag moeten stellen, of zij voor de politiek of voor de samenleving werken. Het antwoord op die vraag is duidelijk: openstaan voor andere ideeën en zonder aannames en vooroordelen kijken naar algemeen belang dienende inzichten en/of belevingen van anderen. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de creativiteit, inschattingsvermogen en initiatief van alle verantwoordelijke politici.

De inwoners van onze stad verwachten van het Gemeentebestuur dat geen tijd wordt verspild aan onderlinge “machtstrijdjes” en eindeloze discussies. Ze verwachten een daadkrachtige dienstverlening, die stad en burgers ten goede komen.

Het is een enorme uitdaging voor de nieuwe Raad en het nieuwe College om op basis van respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen “gekleurde” debatten te verschuiven naar dialogen en problemen, via een bestuursagenda, aan te pakken in plaats van deze af of vooruit te schuiven.

Het Open Coalitieakkoord biedt hiervoor veel mogelijkheden en kansen.

Ik feliciteer de nieuwe Raad en het nieuwe College, dat zij de moed hebben dit vooruitstrevende beleid in gang te zetten en hoop, dat alle partijen constructief zullen meewerken om de komende Raadsperiode tot een succes te maken.