Marathon Hoorn 2020

geplaatst in: Nieuws | 0

VVD Hoorn heeft vragen gesteld over de organisatie van Marathon Hoorn 2020. Dit naar aanleiding van het afblazen van het evenement vorig jaar. VVD Hoorn vond dit erg jammer maar veiligheid gaat uiteraard altijd voor alles. Volgend jaar zal het evenement op 7 juni plaatsvinden en de organisatie heeft extra maatregelen getroffen:

“Tijdens de regionale Raadsledenbijeenkomst van 9 oktober 2019 is er een informatiesessie geweest van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Tijdens de presentatie is ook teruggeblikt, bij monde van de heer Martin Smeekes (hoofd Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord), op de gang van zaken rond de afgelasting van de Marathon Hoorn d.d. 2 juni 2019 wegens de extreme hitte.

Uit de ervaringen kwamen de volgende punten naar voren:

· Organiseer de marathon Hoorn op een vroeger datum bijvoorbeeld eind maart of begin april waarbij er minder kans is op extreme hitte.

· Er is een landelijk protocol voor de toepassing van koelbaden (de PvdA heeft hier eerder vragen over gesteld). Dit protocol zal ook worden toegepast bij de Marathon Hoorn 2020.

Uit navraag bij de organisatie bleek het volgende:

· De datum voor de Marathon Hoorn 2020 is inmiddels vastgesteld op zondag 7 juni 2020 en op basis hiervan zal een vergunningsaanvraag worden ingediend.

· De organisatie is op de hoogte van het landelijke protocol m.b.t. de toepassing van koelbaden en geeft aan dat de extra kosten substantieel zijn en zwaar zullen drukken op de begroting van het evenement.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben de VVD en de PvdA Hoorn de volgende vragen:

1. In hoeverre is het college op de hoogte van de stellingname van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord m.b.t. de organisatie van de Marathon Hoorn 2020?

2. Heeft er al overleg plaatsgevonden met de organisatie van de Marathon Hoorn en zo ja, wat is daar uitgekomen en zo niet, wanneer gaat dat plaatsvinden?

3. Is het college op de hoogte van het voornemen van de organisatie de Marathon Hoorn 2020 te houden op 7 juni 2020 en welke consequenties heeft dit?

4. Is het college het met ons eens dat de organisatie, die louter uit vrijwilligers bestaat, gebaat is met hulp van de gemeente in het dragen van de extra kosten (de Marathon Hoorn draait volledig zonder subsidie) en op welke wijze wil het college hier invulling aan geven?”